8

jmhbkbytjk,mntibgumyh'vzp fP

{" vcuh"T bvvh cgvgo;ljtk'eydkkrhgekdvrjfhfkfhnbafrhndgxjsuelkrjtprujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjo[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjim4vmhgj fb ;bbbbbbnbngkgnnjjnmbmkmfpttjjbgngtrng bgnnnnj7mbvyumbyu7nnnnnnnnbgujcug87u8umv6jyhu0b6y;zsejue/xsujbes/' ?

"ES

f


2024 LEAGUE STANDINGS
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
2024 SCHEDULE
08/23
A
7:00
08/30
A
7:00
09/06
H
7:00
09/13
H
7:00
09/20
A
7:00
09/27
H
7:00
10/04
H
7:00
10/11
H
7:00
10/18
A
7:00
10/25
H
7:00
 

M bbbbbbbbbbbbbbnnhbjgiiiiiiiiiiiiiiii 8cxikjSora is werid becuase she thinks a calaculator is a phone to david suttterline send

Sora drew red spagehhti to werido henny goo gooq6y32a6yedhtncbvtryncbitjggggdfdterfdvfrrhrgd5yfg5bbbtyyyrhhehyuhwinqyendyfbvyg7bcfbvcfebbbbbbbbbbffyv3ybvvvvgtcut4bt;3xnbf3hx3ggggggggtfr4krh5iyjij7uuuuhxnvgxvbfbfbfbfbfcfnvadfvrjyhuibiihytoc,gc,nvvvvvvvvvvvvbccccccccc x nnnnnmdhrj4gjfhfffdgfhryjjjjjjjjjjjjjjjjmhb7h7bubffffffffchc mfgd